นักศึกษา

การใช้รหัสผ่านของผู้อื่นถือเป็นความผิดตามกฏหมาย
การเข้าระบบ :
 1. สำหรับนักศึกษาให้ระบุ "ชื่อผู้ใช้" เป็นรหัสนักศึกษา 11 หลัก และระบุ "รหัสผ่าน" เป็นวันเดือนปีเกิด เช่น
     ชื่อผู้ใช้    :  44123260148
     รหัสผ่าน  : 18012529 (18 มกราคม 2529) โดยไม่เว้นวรรค
 2. นักศึกษาคนใดที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ให้มาติดต่อที่งานข้อมูลสารสนเทศ  คณะวิทยาการจัดการ ห้อง 3661